Onze Garanties
  Links
Garanties bij aankoop van een Bouvier

BOUVIERS VAN d’ENGELSEHUTTE maakt als bouvierfokker en bouvierkennel het verschil door zijn duidelijke garantieformule.

De Bouviers worden verkocht met het oog op een leven lang plezier met de hond en niet voor snel geldgewin. Zo zijn wij een stevige naam in het fokkerswereldje geworden en dat willen we zo houden.
Uniek is onze Garantieformule die in onze verkoopsovereenkomst is opgenomen en waarvan U hieronder een voorbeeld van kan lezen.

Hieronder kan je eens bekijken hoe zo'n 'Waarborgbewijs eruit ziet, en mocht je hier nog verdere vragen over hebben aarzel dan niet Contact met ons op te nemen.WAARBORGBEWIJS

Opgemaakt overeenkomstig art 29 van het Koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenpensions en handelszaken voor dieren , en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Ondergetekende, verkoper, verklaart dat de hond : Bouvier des Flandres / Vlaamse Koehond , ________________van d’Engelsehutte
geslacht________________ geboren __________kleur _____________
tatoeage____________stamboom K.M.St.-Hubertus L.O.S.H.__________
en vergezeld van een vaccinatiebewijs, en verkocht op _________________
aan ______________________________________________________
gewaarborgd is gedurende 10 dagen vanaf de datum van aflevering , uitsluitend door sterfte aan : hondenziekte,parvovirose,hepatitis contagiosa canis en panleucopenie.

A. Bij vaststelling van een van hoger geciteerde ziekten of andere uiterlijke ziektesymptomen (zie rubriek E) die laten vermoeden dat het dier ziek is gedurende de garantieperiode, heeft de koper de plicht onmiddellijk of ten allerlaatste binnen de 2 dagen na de vaststelling van de eerste symptomen, de verkoper daarvan in kennis te stellen.
De koper heeft op dit ogenblik en na samenspraak met de verkoper het recht het dier terug te bezorgen aan de verkoper die het dier zal laten verzorgen, ofwel aan een door de verkoper aangestelde dierenarts.
Na herstel, bevestigd door de aangestelde dierenarts van de verkoper , zal de koper het dier komen ophalen.
Indien de koper het dier niet komt terughalen binnen een termijn van 10 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, zal de verkoper het dier mogen behouden zonder schadevergoeding.
Alle kosten van verzorging, behandeling, huisvesting, dierenarts en medicatie zijn ten laste van de verkoper.

B. Bij sterfte binnen de garantieperiode door één van de hoger vermelde ziekten,

zal de koper de keuze hebben tussen:
 1. de vervanging van het dode dier van hetzelfde geslacht en dezelfde handelswaarde of
 2. de terugbetaling van de verkoopsprijs.
C. Bij betwisting over de oorzaak van overlijden van het dier, en met het doel de rechten van de partijen te vrijwaren, kan een autopsieverslag aangevraagd worden.

In dit geval zijn de kosten ten laste van de verkoper, indien het dier overleden is door één van hoger gemelde ziekten gedurende de garantieperiode, in alle andere gevallen zijn deze kosten ten laste van de koper.
De verkoper brengt de koper schriftelijk op de hoogte als het nieuwe dier ter zijner beschikking is. Dit dier moet door de koper ten laatste 10 dagen na de inkennisstelling worden afgehaald . Indien de verkoper binnen de zes maanden geen gelijkwaardig dier kan aanbieden , wordt de koopsom volledig terugbetaald.

D. De symptomen waarmee hoger genoemde ziekten gepaard gaan worden in het kort weergegeven onder de volgende paragraaf van dit waarborgbewijs. Hierdoor voldoet de verkoper tenvolle aan zijn informatieplicht en kan de koper geen onwetendheid voorwenden in geval van ziektetekenen.

E. De koper verklaart het dier in goede gezondheid ontvangen te hebben en erkent kennis genomen te hebben van hierna volgende diergeneeskundige aanbevelingen.

Het dier vertoont geen van onderstaande zichtbare symptomen bij de aankoop :
 • braken
 • diarree
 • gebrek aan eetlust
 • hoesten
 • lusteloosheid
 • etterige oogvloei
 • etterige neusvloei
 • zenuwverschijnselen
 • gele verkleuring van de slijmvliezen.
F. Huidige waarborg vervalt indien de koper het dier aan een derde doorverkoopt of afstaat of fokt of dekt met de bovenvermelde hond.

G. d’Engelsehutte geeft buiten deze door de wet verplichte garantie nog een bijkomende garantie tot de leeftijd van 14 maanden of zoveel eerder wanneer de koper zijn hond gebruikt voor de fok of doorgeeft, afstaat of verkoopt aan een derde persoon.

De fokker verplicht zich bij eventuele geschillen met kopers betreffende ERFELIJKE afwijkingen en/of ERFELIJKE ziekten (die bedreigend zijn voor het leven van de hond) welke door officieel daartoe bevoegde instanties en/of personen zijn vastgesteld zich als verantwoordelijk persoon op te stellen.
De koper is verplicht indien hij/zij de fokker aansprakelijk stelt m.b.t. in G vermelde punten dit schriftelijk en onderbouwd met bewijsmateriaal aan de fokker kenbaar te maken.
De fokker is bevoegd tot het laten verrichten van een nieuw onderzoek bij onzekerheden omtrent de ernst of de mate waarin de afwijking zich openbaart.Dit kan echter alleen door daartoe bevoegde personen en/of instanties.
Indien de fokker in het gelijk wordt gesteld dan zijn de gemaakte kosten voor de rekening van de koper.
Indien de kwaal/afwijking niet door officiële, daartoe bevoegde personen en/of instanties is vastgesteld, dan is de fokker niet verplicht tot het vergoeden van de schade die door de koper is geleden.Dit is ook het geval indien de fokker niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen de 8 dagen.
De koper krijgt als vergoeding een nieuwe pup van betere kwaliteit nadat de pup uit vorige transactie is afgestaan aan de fokker.
Indien de koper deze vergoeding weigert kan overeengekomen worden tot het terugbetalen van maximum de helft van de aankoopsom exclusief de afgedragen BTW.
Is de kwaal echter bekend bij de koper ten tijde van de overdracht van de pup en is daaromtrent een overeenkomst afgesloten, dan kan de koper zich in een later stadium niet meer beroepen op deze kwaal of afwijking.
Het spreekt vanzelf dat deze afwijkende overeenkomst op de verkoopovereenkomst dient te worden vermeld met de omschrijving van de bedoelde kwaal of afwijking en de eventuele tegenprestaties van de fokker. Speculatieve kwalen of afwijkingen kunnen hieronder niet worden begrepen.
De garantiebepalingen gesteld in de verkoopovereenkomst worden geacht te zijn beëindigd op de dag dat de betrokken bouvier de leeftijd van 14 maanden heeft bereikt of zoveel eerder indien de koper zijn hond heeft gebruikt voor de fok.
De rechten van de koper voortvloeiende uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar.
Voor koper kan in deze overeenkomst ook koopster gelezen worden.

H. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Turnhout en Mol bevoegd.

ZICHTBARE AFWIJKINGEN OP VERKOOPSDATUM VASTGESTELD ZIJN :
___________________________________________________________________________
Tegenprestatie van de fokker, goedgekeurd door de koper :
___________________________________________________________________________
Opgemaakt in tweevoud te Geel op _______________________________
Gelezen en goedgekeurd :

Handtekening koper - Handtekening verkoper

Design by Het Fotohuis | Privacy